Get Gat & Get Control

Gat bidrar til optimal ressursbruk og holder orden på arbeidstid og arbeidsoppgaver.

Oversikt og “hands on/real time” kontroll er helt avgjørende i bemanningsintensive organisasjoner. Gatsoft har tatt konsekvensen av dette. Siden 1991 har vi utviklet og levert planleggings- og styringsløsningen Gat.

Gat styrer i dag personalressursene i 3 av 4 norske helseregioner. Gat benyttes på 80 % av alle landets sykehus, i et stort antall kommuner og i en rekke andre offentlige og private virksomheter i Norge og Sverige.

Ta kontakt

Kompetansestyring uten feilslag

Kvaliteten øker når Gat sørger for riktig kompetanse på riktig sted til rett tid.

Hvorfor styrer Gat ressursene på de fleste av landets sykehus? Fordi et behandlingsforløp er et samspill mellom mange medarbeidere med ulik spesialisert kompetanse. Gat sørger for at dette ivaretas både i planleggingsfasen og den operative hverdagen.

Med Gat bemannes tjenester med riktig kompetanse. Det gir mindre stress og mer kvalitet, til beste for alle.

Ta kontakt

Økonomistyring og kostnadskontroll

Gat gir bedre styring av personalkostnadene og mer fornøyde medarbeidere. Ingen dum kombinasjon!

I Norge er arbeidskraft en kostbar innsatsfaktor. God planlegging og styring av arbeidskraft er avgjørende i bemanningsintensive organisasjoner.

Det er mye å hente på at arbeidstiden utnyttes effektivt, samtidig som medarbeiderne opplever forutsigbarhet og kan medvirke til en hensiktsmessig organisering av arbeidet. Gat er et verktøy som gir støtte til å ivareta denne balansen på en god måte.

Ta kontakt

Behovsdrevet aktivitetsplanlegging

Gat er riktig verktøy når behov omsettes til aktiviteter som skal bemannes med riktig kompetanse.

På sykehus, i kommuner og i andre tjenesteytende virksomheter, er det avgjørende at aktiviteter og ressursbruk er behovsdrevet. Hvilke ressurser bør virksomheten disponere? Hvordan kan ressursene best utnyttes? Svarene ligger i det faktiske tjenestebehovet.

I Gat finnes ulike metoder for å legge inn behovene, slik at disse blir styrende for planleggingen av aktiviteter og arbeidskraft.

Ta kontakt

Gat gir fleksibilitet

Med Gat blir det enkelt for arbeidstager og leder å ha en løpende dialog.

De fleste virksomheter har ulike arbeidstidsordninger og spesialisert kompetanse, mange har deltidsansatte og vikarer. Da er effektiv dialog mellom leder og arbeidstager en nødvendighet.

I Gat kan medarbeiderne se arbeidsplaner, sende forespørsler, ta ledige vakter og registrere timer – på web eller med mobilen. Like enkelt og raskt kan leder godkjenne forespørsler og timelister – og publisere og tildele ledige vakter. Takket være Gat.

Ta kontakt

Gat dekker gapet

Dårlig kobling mellom strategiske styringssystemer og operativ beslutningsstøtte? Løsningen heter Gat!

Gat er en løsning som knytter strategiske styringssystemer innenfor HR og økonomi sammen med beslutningsstøtte i den operative virksomheten.

Takket være Gat kan løpende analyser av virksomhetsdata ligge til grunn for forbedringsarbeid og strategiske beslutninger.

Ta kontakt